syarat perkhidmatan

Terma Penggunaan ini (selepas ini dirujuk sebagai "Terma Penggunaan") adalah kedai-kedai dalam talian (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan") yang disediakan oleh Chatello (selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat") di laman web ini.) Terma penggunaan. Pengguna berdaftar (selanjutnya disebut sebagai "pengguna") diminta untuk menggunakan perkhidmatan ini sesuai dengan perjanjian ini.

Artikel 1 (Berlaku)

 1. Perjanjian ini akan berlaku untuk semua hubungan yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan ini antara pengguna dan syarikat kami.
 2. Mengenai perkhidmatan ini, selain perjanjian ini, kami dapat membuat berbagai ketentuan (selanjutnya disebut sebagai "ketentuan individu") seperti aturan penggunaan. Peruntukan individu ini akan menjadi sebahagian daripada perjanjian ini tanpa mengira namanya.
 3. Jika ketentuan perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peruntukan individu dalam paragraf sebelumnya, ketentuan peruntukan individu akan berlaku kecuali dinyatakan sebaliknya dalam ketentuan individu.

Artikel 2 (kontrak penjualan)

 1. Dalam perkhidmatan ini, kontrak penjualan akan disimpulkan apabila pengguna mengajukan permohonan pembelian kepada Syarikat dan memberitahu Syarikat bahawa permohonan tersebut telah diterima. Kepemilikan produk akan dipindahkan kepada pengguna ketika Syarikat memberikan produk tersebut kepada syarikat penghantaran.
 2. Syarikat akan dapat membatalkan kontrak penjualan yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya tanpa memberitahu pengguna terlebih dahulu jika pengguna tersebut berada di bawah salah satu sebab berikut.
  1. Sekiranya pengguna melanggar perjanjian ini
  2. Apabila penghantaran produk tidak selesai kerana alamat penghantaran yang tidak diketahui atau lama tidak hadir
  3. Di samping itu, apabila kita mengakui bahawa hubungan kepercayaan antara syarikat kita dan pengguna telah rosak
 3. Kaedah pembayaran, kaedah penghantaran, kaedah pembatalan aplikasi pembelian, kaedah pengembalian, dan lain-lain yang berkaitan dengan perkhidmatan ini akan ditentukan secara berasingan oleh syarikat kami.

Artikel 3 (Hak Kekayaan Intelektual)

Hak cipta atau hak harta intelek gambar produk dan kandungan lain (selepas ini dirujuk sebagai "kandungan") yang diberikan oleh perkhidmatan ini milik kepada Syarikat dan pemegang hak yang sah seperti penyedia kandungan, dan pengguna ini tidak boleh diterbitkan semula, dicetak semula, diubah suai , atau digunakan untuk tujuan sekunder tanpa kebenaran.

Pasal 4 (Hal-hal yang dilarang)

Pengguna tidak akan melakukan tindakan berikut semasa menggunakan perkhidmatan ini.

 1. Perbuatan yang melanggar undang-undang atau ketenteraman awam dan moral
 2. Perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan jenayah
 3. Perbuatan yang melanggar hak cipta, hak cap dagang dan hak harta intelek lain yang termasuk dalam perkhidmatan ini
 4. Tindakan yang merosakkan atau mengganggu fungsi pelayan atau rangkaian kami
 5. Tindakan menggunakan maklumat yang diperoleh oleh perkhidmatan ini secara komersial
 6. Perbuatan yang boleh mengganggu operasi perkhidmatan kami
 7. Akses yang tidak dibenarkan atau mencuba ini
 8. Perbuatan mengumpulkan atau mengumpulkan maklumat peribadi mengenai pengguna lain
 9. Perbuatan menyamar sebagai pengguna lain
 10. Perbuatan yang memberi manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada kekuatan antisosial yang berkaitan dengan perkhidmatan kami
 11. Perbuatan lain yang dianggap tidak sesuai oleh Syarikat

Artikel 5 (penangguhan pemberian layanan ini, dll.)

 1. Sekiranya kami menentukan bahawa ada sebab berikut, kami mungkin menangguhkan atau menangguhkan penyediaan semua atau sebahagian perkhidmatan ini tanpa memberitahu pengguna terlebih dahulu.
  1. Semasa melakukan penyelenggaraan, pemeriksaan atau pengemaskinian sistem komputer yang berkaitan dengan perkhidmatan ini
  2. Apabila menjadi sukar untuk memberikan perkhidmatan ini kerana berlaku force majeure seperti gempa bumi, kilat, kebakaran, pemadaman elektrik atau bencana alam
  3. Apabila komputer atau talian komunikasi berhenti kerana kemalangan
  4. Di samping itu, apabila kita menilai bahawa sukar untuk memberikan perkhidmatan ini
 2. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami oleh pengguna atau pihak ketiga kerana penggantungan atau gangguan penyediaan perkhidmatan ini, tanpa mengira sebabnya.

Pasal 6 (Batasan penggunaan dan pembatalan pendaftaran)

 1. Syarikat akan dapat menyekat penggunaan semua atau sebahagian daripada perkhidmatan ini kepada pengguna atau membatalkan pendaftaran sebagai pengguna tanpa notis terlebih dahulu dalam mana-mana hal yang berikut. Meningkat.
  1. Sekiranya anda melanggar peruntukan perjanjian ini
  2. Apabila ternyata terdapat fakta palsu dalam item yang didaftarkan
  3. Apabila kad kredit yang diberitahu oleh pengguna sebagai kaedah pembayaran ditangguhkan
  4. Apabila terdapat kewajiban pembayaran seperti bayaran
  5. Apabila tidak ada tindak balas untuk menghubungi syarikat kami untuk jangka masa tertentu
  6. Apabila perkhidmatan ini belum digunakan untuk jangka waktu tertentu sejak penggunaan terakhir
  7. Di samping itu, apabila kita menilai bahawa penggunaan perkhidmatan ini tidak sesuai
 2. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh pengguna disebabkan oleh tindakan yang diambil oleh Syarikat berdasarkan artikel ini.


Artikel 7 (Penafian Jaminan dan Penafian)

 1. Syarikat kami mempunyai kecacatan hampir atau undang-undang dalam perkhidmatan ini (keselamatan, kebolehpercayaan, ketepatan, kesempurnaan, keberkesanan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, kecacatan yang berkaitan dengan keselamatan, kesilapan dan pepijat, pelanggaran hak-hak, dan lain-lain Termasuk.) Bukankah dijamin tidak hadir.
 2. Syarikat kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang disebabkan oleh pengguna oleh perkhidmatan ini. Walau bagaimanapun, jika kontrak di antara Syarikat dan pengguna mengenai perkhidmatan ini (termasuk perjanjian ini) adalah kontrak pengguna yang ditetapkan dalam Undang-undang Kontrak Pengguna, penafian ini tidak terpakai, tetapi dalam kes ini ia adalah. Di samping itu, meramalkan Syarikat atau meramalkan kerosakan yang disebabkan oleh hal keadaan khas antara kerosakan yang disebabkan kepada pengguna kerana keingkaran atau perbuatan haram disebabkan kecuaian Syarikat (tidak termasuk kecuaian). Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang).
 3. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang transaksi, komunikasi atau pertikaian yang berlaku antara pengguna dengan pengguna lain atau pihak ketiga mengenai perkhidmatan ini.

Pasal 8 (Perubahan konten layanan, dll.)

Syarikat akan dapat mengubah kandungan perkhidmatan ini atau menghentikan penyediaan perkhidmatan ini tanpa memberitahu pengguna, dan tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh pengguna oleh ini.

Pasal 9 (Perubahan Ketentuan Penggunaan)

Syarikat akan dapat mengubah perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa memberitahu pengguna sekiranya ia difikirkan perlu. Sekiranya anda mula menggunakan perkhidmatan ini setelah mengubah perjanjian ini, pengguna akan dianggap telah bersetuju dengan perjanjian yang diubah.

Artikel 10 (Penanganan informasi pribadi)

Kami akan menangani maklumat peribadi yang diperoleh dengan menggunakan perkhidmatan ini dengan tepat sesuai dengan "Dasar Privasi" kami.

Artikel 11 (Pemberitahuan atau Kontak)

Pemberitahuan atau komunikasi antara pengguna dan Syarikat hendaklah dibuat dengan kaedah yang ditentukan oleh Syarikat. Syarikat berpendapat bahawa hubungan yang berdaftar adalah sah dan memberitahu atau kenalan kenalan kecuali memberitahu pengguna perubahan mengikut kaedah yang dinyatakan secara berasingan oleh pengguna, dan ini diberitahu atau dihubungi oleh pengguna pada masa penghantaran. Ia dianggap yang telah anda capai.

Pasal 12 (Larangan pengalihan hak dan kewajiban)

Pengguna tidak boleh memberikan status di bawah kontrak penggunaan atau hak atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga atau memberikannya sebagai jaminan tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Syarikat.

Pasal 13 (Hukum / yurisdiksi yang mengatur)

 1. Dalam menafsirkan perjanjian ini, undang-undang Jepun adalah undang-undang yang mengatur. Mengenai perkhidmatan ini, aplikasi Konvensyen PBB mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang Antarabangsa akan dikecualikan.
 2. Sekiranya terdapat perselisihan mengenai perkhidmatan ini, pengadilan yang memiliki bidang kuasa atas lokasi ibu pejabat kami adalah pengadilan eksklusif perjanjian.